Anton Anton

Anton Anton

Anton Anton

Prof. dr. inž. Anton Anton je ministar energetike. Ministar Anton je odgovoran za sve aktivnosti u ministarstvu, instituciji koju predstavlja, kao i za saradnju sa drugim ministarstvima i specijalizovanim telima centralne javne uprave, drugim organima, javnim institucijama i centralnim i lokalnim organizacijama, institucijama Evropske unije i drugim međunarodnim organizacijama.

Ministar Anton je poslanik u Parlamentu Rumunije.

Takođe je član Akademije tehničkih nauka i Evropske akademije nauka i umetnosti.

Bio je član CCCDI (Savetodavni odbor za istraživanje, razvoj i inovacije), predsednik komisije za promociju naučno-stručne literature. Takođe je bio i predsednik CNSPIS-a (Nacionalnog saveta za statistiku i prognoze u visokom obrazovanju), predsednik Senata i prorektora Tehničkog univerziteta građevinarstva, predsednik Nacionalne uprave za naučna istraživanja, predsednik Međunarodne urbane asocijacije stipendista (IUFA) i predsednik Komisije inženjerskih nauka.

Ministar Anton je takođe bio član IUHER-a (jedinice za implementaciju reforme visokog obrazovanja) i član CHCSIS-a (Nacionalnog saveta za naučno istraživanje u visokom obrazovanju).

Ministar Anton je bio na poziciji ministra obrazovanja, istraživanja i omladine, kao i na mestu državnog sekretara u Ministarstvu obrazovanja i istraživanja. Objavio je 7 knjiga, a za knjigu “Hidraulične mreže – obračun i optimizacija” dobio je nagradu “Anghel Siligni” Rumunske akademije. Objavio je niz od 10 tomova “Hidraulika inženjerstva zaštite životne sredine” – 10 tomova objavljeno je na Univerzitetu Horizons Publishing House u Temišvaru. Takođe, objavio je i preko 100 članaka u međunarodnim i domaćim časopisima.