Prof. dr Aleksandar Jovović

Prof. dr Aleksandar Jovović

Prof. dr Aleksandar Jovović

Zaposlen je na Univerzitetu u Beogradu, Mašinski fakultet, Odsek za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine.

Član je Odbora čovek i životna sredina SANU, Matičnog naučnog odbora za uređenje, zaštitu i korišćenje voda, vazduha i zemljište, Naučnog društva Srbije i Naučnog saveta Fonda za nauku.

Takođe, član je naučnog saveta Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine u više saziva i tehničke komisije za procene uticaja Ministarstva, Gradskog i Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda.

Osnivač je Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom, SeSWA i član nacionalnog saveta. Osnivač je i predlagač Projekta osnivanja Nacionalnog tela, i predsednik Međuresornog koordinacionog tela za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja po zdravlja i životnu sredinu.

Učesnik i rukovodilac velikog broja generalnih, idejnih i glavnih projekata, kao i nacionalnih strateških dokumenata, propisa i studija iz oblasti zaštite životne sredine, enegetike i održivog razvoja.

U okviru naučnih aktivnosti objavio je više od 20 radova u časopisima međunarodnog značaja, izložio je 57 radova na međunarodnim i 27 radova na domaćim konferencijama.